Inštruktor lezenia na umelých stenách

III. - X. 2020, Podľa dohody
Voľné miesta: 0

06 2020 Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách a lanové prekážky

Termín a miesto kurzu budú stanovené podľa aktuálnych požiadaviek. Po určení temínu bude pre konkrétny kurz sprístupnené prihlasovanie.

Kurz pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti odbornej prípravy.
Obsahom špeciálnej časti odbornej prípravy je teória, prax a metodika vedenia výcviku lezenia na umelých stenách a na lanových prekážkach. Podmienky prijatia do kurzu sú najmenej dvojročná aktívna lezecká prax, preukázanie praktických schopností a teoretických poznatkov v rozsahu základného lezeckého výcviku, ukončenie úplného stredoškolského vzdelania a dovŕšenie veku 18 rokov. Podmienkou získania kvalifikácie Inštruktor lezenia na umelých stenách a zápisu do registra odborníkov v športe je absolvovanie všeobecnej časti odbornej prípravy na niektorej zo športových fakúlt.
Účasť na všeobecnej časti prípravy sprostredkuje prihláseným účastníkom kurzu Horolezecká škola JAMES na základe požiadavky účastníka na miesto prípravy. Informácie k všeobecnej časti odbornej prípravy nájdete na webových stránkach Trénerskej akadémie FTVŠ UK Bratislava, Trénerského vzdelávacieho centra Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove.
Podrobné pokyny k priebehu kurzu a k obsahovej náplni spolu s podmienkami absolvovania dostanú účastníci v pozvánke najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom.
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania dostanú jeho účastníci osvedčenie o získaní odornej spôsobilosti Inštruktor horolezectva 1. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého im bude vydaný preukaz, oprávňujúci k vedeniu výcviku na umelých stenách umiestnených v interiéri aj v exteriéri a na lanových prekážkach. Odborná spôsobilosť je platná počúc dňom zápisu do registra odborníkov v športe.

Poplatok za účasť na špeciálnej časti odbornej prípravy je 150,00 €.
V cene sú zahrnuté kompletné náklady lektorov, tričko s logom inštruktora SHS JAMES, úrazové poistenie a réžia horolezeckej školy. V cene nie sú zahrnuté pobytové náklady účastníkov kurzu.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421 907 816 534