Vzdelávanie pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky

Organizáciu a obsah  vzdelávania upravujú Zákon 124/2006, Z.z., Zákon 154/2013 Z.z., Vyhláška 356/2007, Z.z. a Vyhláška 147/2013 Z.z. Podrobnosti spresňujú ďalšie súvisiace právne normy. 
Horolezecká škola JAMES, spol. s r.o. realizuje školenia na základe oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce, udeleného Národným inšpektorátom práce v roku 2014.

Cenník a údaje k platbe

Základný stupeň vzdelávania

je určený všetkým zamestnancom, ktorí sa pri výkone pracovných činností pohybujú vo výške a nad voľnou hĺbkou, osobitne tým, ktorí pri práci používajú špeciálnu horolezeckú a speleologickú techniku. 
Obsahom vzdelávania je oboznámenie sa s teoretickými poznatkami v rozsahu vykonávaných prác, so znením uvedených zákonných úprav súvisiacich s BOZP pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou, praktická príprava, nácvik pracovných postupov, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch. Záver vzdelávania tvorí písomný test, teoretická a praktická skúška. Účastníci vzdelávania dostanú po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky preukaz pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou. Nevyhnutnou podmienkou je predloženie lekárskeho potvrdenia o spôsobilosti pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou. 
Rozsah vzdelávania je 34 hodín bez záverečnej skúšky.

Zoznam kurzov, prihlásenie na kurz

Aktualizačná odborná príprava

(AOP) obsahuje predovšetkým oboznámenie s novelizáciami zákonných úprav súvisiacich s BOZP pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou, s novinkami v materiálnom vybavení a v pracovných postupoch. Jej súčasťou je overenie teoretických poznatkov a praktických zručností účastníkov. 
AOP je nevyhnutnou podmienkou pre predĺženie platnosti preukazu pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Musí byť absolvovaná najneskôr 5 rokov od absolvovania základného stupňa vzdelávania, alebo predchádzajúcej AOP. O absolvovaní AOP je vykonaný záznam v preukaze pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou. Nevyhnutnou podmienkou je predloženie lekárskeho potvrdenia o spôsobilosti pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou. 
Rozsah vzdelávania je 8 hodín.

Oboznamovanie a informovanie

(OI) musí zamestnanec absolvovať najmenej jeden krát za 12 mesiacov. Ak sa tak nestalo, môže opätovne vykonávať prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou až po jeho absolvovaní. O absolvovaní OI je vykonaný záznam v preukaze pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou. 
Rozsah vzdelávania je 6 hodín.

Každý účastník musí počas praktického výcviku používať osobné ochranné pracovné prostriedky spĺňajúce príslušnú normu EN-STN pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou: pracovnú prilbu, pracovný postroj, šplhadlo, zlaňovaciu brzdu, zachytávač pádu, ... Účastníci kurzu môžu používať vlastný materiál, alebo im bude zapožičaný na kurze. Pri základnom stupni vzdelávnia je zapožičanie materiálu pre výcvik zahrnuté v poplatku. 
Ak si potrebujete zapožičať materiál pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, budeme vám účtovať poplatok podľa cenníka.
 

Študijné materiály 
Výťah zo zákona č.124/2006 Z.z. 
Výťah z vyhlášky 147/2013 Z.z. 
Prílohy 2-5
Prílohy 6-9 
NV 392/2006 Z.z. 
Prvá pomoc