Vzdelávanie pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky

upravujú najmä Zákon 124/2006, Z.z., Zákon 154/2013 Z.z., Vyhláška 356/2007, Z.z. a Vyhláška 147/2013 Z.z. Podrobnosti spresňujú ďalšie súvisiace právne normy. 
Je realizované na základe oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce, udeleného Národným inšpektorátom práce v roku 2013.

Základný stupeň vzdelávania je určený všetkým zamestnancom, ktorí sa pri výkone pracovných činností pohybujú vo výške a nad voľnou hĺbkou, osobitne tým, ktorí pri práci používajú špeciálnu horolezeckú a speleologickú techniku. 
Obsahom vzdelávania je oboznámenie sa s teoretickými poznatkami v rozsahu vykonávaných prác, so znením uvedených zákonných úprav súvisiacich s BOZP pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou, praktická príprava, nácvik pracovných postupov, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch. Záver vzdelávania tvorí písomný test, teoretická a praktická skúška. Účastníci vzdelávania dostanú po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky preukaz pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou. Nevyhnutnou podmienkou je predloženie lekárskeho potvrdenia o spôsobilosti pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou. 
Rozsah vzdelávania je 34 hodín bez záverečnej skúšky.

Zoznam kurzov, prihlásenie na kurz

Aktualizačná odborná príprava (AOP) obsahuje predovšetkým oboznámenie s novelizáciami zákonných úprav súvisiacich s BOZP pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou, s novinkami v materiálnom vybavení a v pracovných postupoch. Jej súčasťou je overenie teoretických poznatkov a praktických zručností účastníkov. 
AOP je nevyhnutnou podmienkou pre predĺženie platnosti preukazu pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Musí byť absolvovaná najneskôr 5 rokov od absolvovania základného stupňa vzdelávania, alebo predchádzajúcej AOP. O absolvovaní AOP je vykonaný záznam v preukaze pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou. Nevyhnutnou podmienkou je predloženie lekárskeho potvrdenia o spôsobilosti pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou. 
Rozsah vzdelávania je 8 hodín.

Oboznamovanie a informovanie (OI) musí zamestnanec absolvovať najmenej jeden krát za 12 mesiacov. Ak sa tak nestalo, môže opätovne vykonávať prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou až po jeho absolvovaní. O absolvovaní OI je vykonaný záznam v preukaze pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou. 
Rozsah vzdelávania je 6 hodín.

Každý účastník základného stupňa vzdelávania a AOP musí počas kurzu používať osobné ochranné pracovné prostriedky spĺňajúce príslušnú normu EN-STN pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou: prilbu, pracovný postroj, šplhadlo, zlanovaciu brzdu, zachytávač pádu, tri karabíny a dve slučky. 
Účastníci kurzu môžu používať vlastný materiál, alebo im bude zapožičaný na kurze. Zapožičanie materiálu je zahrnuté je v cene kurzu. 

Cenník a údaje k platbe

Študijné materiály 
Výťah zo zákona č.124/2006 Z.z. 
Výťah z vyhlášky 147/2013 Z.z. 
Prílohy 2-5
Prílohy 6-9 
NV 392/2006 Z.z. 
Prvá pomoc