Trénerské kurzy

Prípravu trénerov športového lezenia, ako odborníkov v športe, organizuje SHS JAMES v súlade s § 6, odsek (1), písmeno a), § 8, odsek (7) a § 83 zákona 440/2015 Z.z. o športe. Obsah a rozsah vzdelávania trénerov športového lezenia stanovuje vyhláška 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.
Príprava trénerov športového lezenia sa uskutoční v dvoch fázach. Prvá bude dočasná a, s ohľadom na súčasnú absenciu športových odborníkov v športovom lezení, bude organizovaná v spolupráci s partnermi v ČHS. Zahŕňa vzdelávanie trénerov s licenciou C a licenciou B v systéme vzdelávania v ČHS. Zodpovedajúca kvalifikácia v systéme vzdelávania odborníkov v športe v SR bude uznaná na základe dosiahnutých výsledkov v príslušnom kurze. Druhá fáza bude následne organizovaná v zmysle ustanovení zákona 440/2015 Z.z a vyhlášky 110/2016 Z.z. v spolupráci s fakultami športu tak, aby mohol byť perspektívne vybudovaný samostatný systém vzdelávania trénerov športového lezenia 1. až 5. kvalifikačného stupňa. Začiatok druhej fázy prípravy odborníkov pre športové lezenie bude závisieť v prvom rade na pripravenosti odborníkov pre vedenie špeciálnej časti odbornej prípravy v kurzoch trénerov športového lezenia 1. - 3. kvalifkačného stupňa a vytvorenia podmienok na otvorenie študijných odborov pre vzdelávanie trénerov 4. a 5. kvalifikačného stupňa na niektorej zo športových fakúlt na Slovensku.


Zoznam kurzov, prihlásenie na kurz

Kurzy trénerov 1. - 3. kvalifikačného stupeň sú v zmysle Zákona 440/2015 Z.z. o športe a Vyhášky 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobúdanie odbornej spôsobilosti v športe organizované príslušným národným športovým zväzom v spolupráci s niektorou zo športových fakúlt vysokých škôl na Slovensku.
Špeciálnu časť odbornej prípavy organizuje a zabezpečuje v súlade s citovanou legislatívou národný športový zväz. Všeobecnú časť odbornej prípravy na nadobudenutie odbornej spôsobilosti v športe zabezpečujú fakulty športu v SR.
Termíny a podrobnosti k všeobecnej časti odbornej prípravy nájdete na na webových stránkach Trénerskej akadémie FTVŠ UK Bratislava, Trénerského vzdelávacieho centra Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove. Účasť na všeobecnej časti odbornej prípravy bude spresnená vždy pri organizovaní špeciálnej časti odbornej prípravy. Rovnako budú spresnené rozsah a forma spracovania záverečnej práce, ktorá je podmienkou pre udelenie jednotlivých kvalifikačných stupňov.