Trénerské kurzy

Prípravu trénerov športového lezenia, ako odborníkov v športe, organizuje SHS JAMES v súlade s § 6, odsek (1), písmeno a), § 8, odsek (7) a § 83 zákona 440/2015 Z.z. o športe. Obsah a rozsah vzdelávania trénerov športového lezenia stanovuje vyhláška 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.
Príprava trénerov športového lezenia sa uskutoční v dvoch fázach. Prvá bude dočasná a, s ohľadom na súčasnú absenciu športových odborníkov v športovom lezení, bude organizovaná v spolupráci s partnermi v ČHS. Zahŕňa vzdelávanie trénerov s licenciou C a licenciou B v systéme vzdelávania v ČHS. Zodpovedajúca kvalifikácia v systéme vzdelávania odborníkov v športe v SR bude uznaná na základe dosiahnutých výsledkov v príslušnom kurze. Druhá fáza bude následne organizovaná v zmysle ustanovení zákona 440/2015 Z.z a vyhlášky 110/2016 Z.z. v spolupráci s fakultami športu tak, aby mohol byť perspektívne vybudovaný samostatný systém vzdelávania trénerov športového lezenia 1. až 5. kvalifikačného stupňa. Začiatok druhej fázy prípravy odborníkov pre športové lezenie bude závisieť v prvom rade na pripravenosti odborníkov pre vedenie špeciálnej časti odbornej prípravy v kurzoch trénerov športového lezenia 1. - 3. kvalifkačného stupňa a vytvorenia podmienok na otvorenie študijných odborov pre vzdelávanie trénerov 4. a 5. kvalifikačného stupňa na niektorej zo športových fakúlt na Slovensku.


Zoznam kurzov, prihlásenie na kurz

Trénerské kurzy organizované v spolupráci s partnermi v ČR slúžia na získanie kvalifikácie Trenér sprtovního lezení Licence "C" a Trenér sportovního lezení Licence "B" v systéme prípravy trénerov športového lezenia v ČR. S ohľadom na obmedzený počet miest poskytnutý partnerom v ČR, bude zo záujemcov prihlásených na jednotlivé termíny uskutočnený výber. Výberovú komisiu budú tvoriť predseda SHS JAMES, predseda komisie športového lezenia, reprezentačný tréner, sekretár SHS JAMES a riaditeľ HŠ JAMES. Hlavnými kritériami pre výber budú lezecká výkonnosť, predpoklad budúcej činnosti v danej odbornosti v rámci SHS JAMES, podpora klubu a ďalšie doplňujúce kritériá. Záujemci, ktorí nebudú vybraní v danom termíne, postúpia automaticky do výberu pre nasledujúci termín.
Absolvovanie špeciálnej časti odbornej prípravy príslušného kvalifikačného stupňa v systéme prípravy športových odborníkov v SR v zmysle zákona 440/2015 Z.z. bude uznané na základe výsledkov v kurze a odporúčania skúšobnej komisie. Všeobecnú časť odbornej prípravy absolvujú záujemci o získanie kvalifikácie tréner športového lezenia 1. - 3. kvalifikačného stupňa na niektorej zo športových fakúlt v SR. Termíny a podrobnosti k všeobecnej časti odbornej prípravy nájdete na na webových stránkach Trénerskej akadémie FTVŠ UK Bratislava, Trénerského vzdelávacieho centra Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove. Účasť na všeobecnej časti odbornej prípravy bude spresnená vždy pri organizovaní špeciálnej časti odbornej prípravy. Rovnako budú spresnené rozsah a forma spracovania záverečnej práce, ktorá je podmienkou pre udelenie jednotlivých kvalifikačných stupňov.

Trénerské kurzy organizované v systéme prípravy odborníkov v športe v rámci SR budú pripravované postupne podľa vytvorenia podmienok pre ich realizáciu.