Metodický seminár

17. - 19. 5. 2019, Haliny, Malino Brdo
Voľné miesta: 40

Seminár k bezpečnosti fixných istení                                                           Prihlasovanie možné do 3. mája 2019

Seminár organizuje metodicko-bezpečnostná komisia pre všetkých záujemcov o problematiku dodržiavania technologických postupov pri osadzovaní fixných postupových istení, istiacich a zlaňovacích stanovíšť a problematiku ochrany prírody v lezeckých oblastiach.

Program seminára bude okrem prednášok zástupcov výrobcov lepidiel Fischer a Hilty, prednášky k pevnostným normám používaných prostriedkov fixných istení a prednášky k spolupráci SHS JAMES s orgánmi štátnej ochrany prírody venovaný aj problematike vzájomného vzťahu ochrany prírody a vykonávania lezeckých aktivít v lokalitách s rôznym stupňom územnej ochrany prírody a krajiny.
Účasníci seminára budú mať možnosť nielen vidieť správne technologické postupy pri osadzovaní fixných istení, ale si sich aj v praxi vyskúšať.

Podrobný program seminára bude účastníkom zaslaný hneď po uzatvorení prihlasovania. Ubytovanie bude zabezpečené v horskom hoteli Malina. Účastníci seminára si budú hradiť náklady na stravovanie. Ubytovanie bude zabezpečené usporiadateľom seminára.

Účastnícky poplatok vo výške 10 € uhradia účasníci na mieste pri prezentácii. Poplatok nebude účtovaný správcom skalných oblastí a členom komisie ochrany prírody.

 

Semináre metodicko-bezpečnostnej komisie SHS JAMES sú organizované spravidla pre širokú lezeckú verejnosť od členov horolezeckých oddielov a klubov cez priamo registrovaných členov spolku až po neorganizovaných záujemcov o horolezecké aktivity. Ich cieľom je propagovať metodické prístupy, vysvetľovať a upevňovať správne metodické zásady pri vykonávaní rôznorodých horolezeckých aktivít v záujme zvyšovania bezpečnosti horolezeckého športu.