Inštruktorské kurzy

Sú realizované v zmysle zákona číslo 440/2015, Z.z. o športe a o zmene a doplnení zákona číslo 354/2016. Z.z. a v súlade s Vyhláškou 110/2016 Z.z. Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky o odobornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe. Vzdelávanie je realizované pre odborné spôsobilosti Inštruktor horolezectva 1. kvalifikačného stupňa - lezenie na umelých stenách a lanových prekážkach, Inštruktor horolezectva 2. kvalifikačného stupňa - lezenie v skalných neveľhorských terénoch a Inštruktor horolezectva 3. kvalifikačného stupňa - lezenie vo vysokohorských terénoch. Kvalifikačné kurzy vedú lektori menovaní metodicko-bezpečnostnou komisiou SHS JAMES a odborníci z iných odvetví v súlade s osnovou, ktorú stanovuje Vzdelávací systém dobrovoľných metodických pracovníkov SHS JAMES. Metodicko-bezpečnostná komisia pripravila aktuálne zmeny systému vzdelávania v skialpinizme. Po ich schválení bude vzdelávací systém definitívne doplnený a bude realizované aj vzdelávanie pre kvalifikácie Inštrtuktor skialpinizmu 1. kvalifkačného stupňa - skitouring, Inštruktor skialpinizmu 2. kvalifikačného stupňa - neľadovcové terény a Inštruktor skialpinizmu 3. kvalifikačného stupňa - ľadovcové terény.
V zmysle § 84, odsek (3), písmeno c) a § 84, odsek (4), písmeno b) Zákona 440/2015 Z.z. o športe, realizujú športové zväzy vzdelávanie odborníkov v športe v spolupráci s fakultami športu. Informácie k termínom všeobecnej časti odbornej prípravy sú dostupné na webových stránkach Inštruktorskej akadémie FTVŠ UK Bratislava, Trénerského vzdelávacieho centra Fakulty telesnej výchovy, športu a zdravia UMB v Banskej Bystrici a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove.
 

Zoznam kurzov, prihlásenie na kurz

Účastníci kvalifikačných kurzov získavajú po ich úspešnom absolvovaní Osvedčenie o nadobudnutí odbornej spôsobilosti v športe, na základe ktorého im bude vydaný preukaz inštruktora v príslušnej špecializácii. Preukaz má platnosť 3 roky počnúc 1. januárom roku nasledujúceho po dátume získania osvedčenia. Platnosť preukazu si môžu jeho držitelia obnoviť účasťou na kvalifikačných preškoleniach. Podrobnosti k vstupným podmienkam pre prijatie do kvalifikačného kurzu a k spôsobu predlžovania kvalifikácie sú uvedené pre každú odbornú spôsobilosť samostatne v odkaze na jednotlivé kvalifikačné stupne.
Obsah špecálnej časti odbornej prípravy určuje a priebeh kvalifikačných kurzov metodicky usmerňuje metodicko-bezpečnostná komisia SHS JAMES. 
Organizačne a ekonomicky kvalifikačné kurzy realizuje Horolezecká škola JAMES, spol. s r.o. Termíny kurzov sú stanovené a elektronické prihlasovanie sprístupnené najneskôr v druhej polovici novembra na nasledujúci kalendárny rok. 
Pokyny k platbe

Inštruktor horolezectva 1. kvalifikačného stupňa - lezenie na umelých stenách a lanové prekážky (Indoor Climbing Instructor) 
je oprávnený samostatne viesť výcvik lezenia na umelých lezeckých stenách umiestnených v interiéri aj exteriéri a výcvik na mobilných aj pevných lanových prekážkach. Pod vedením inštruktora skalného lezenia sa môže podieľať na vedení výcviku lezenia v jedno i viac dĺžkových cestách v skalných oblastiach neveľhorských terénov.
Všeobecná časť odbornej prípravy v rozsahu najmenej 20 hodín je realizovaná v spolupráci s niektorou z fakúlt športu.
Špeciálnu časť v rozsahu 40 hodín organizuje Horolezecká škola JAMES v štvordňovom kurze. Súčasťou kurzu je vstupný test a úvodná praktická previerka. Uchádzači absolvujú komplexnú prípravu na vedenie výcviku lezenia na umelých stenách a lanových prekážkach. Kurz je ukončený teoretickou a praktickou skúškou. Súčasťou praktickej skúšky je ukážka metodiky výcviku.
Nevyhnutnou podmienkou získania inštruktorského oprávnenia je spracovanie záverečnej práce v rozsahhu 5 - 10 strán, zameranej na metodiku výcviku. Práca musí byť odovzdaná najneskôr 6 mesiacov po skončení praktickej časti špeciálnej odbornej prípravy.

Inštruktor horolezectva 2. kvalifikačného stupňa - lezenie v skalných oblastiach neveľhorských terénov (Rock Climbing Instructor) 
je oprávnený samostatne viesť výcvik lezenia v skalných oblastiach neveľhorských terénov, na ferratách a na umelých lezeckých stenách. Pod vedením inštruktora horolezectva sa môže podieľať na vedení výcviku horolezectva vo veľhorách v letných podmienkach. 
Všeobecná časť odbornej prípravy v rozsahu najmenej 40 hodín je realizovaná v spolupráci s niektorou z fakúlt športu. Špeciálnu časť odbornej prípravy v rozsahu 65 hodín organizuje Horolezecká škola JAMES v dvoch častiac. Prvá časť v trvaní 5 dní obsahuje praktickú, teoretickú a metodickú prípravu na vedenie výcviku v skalných neveľhorských terénoch. Jej súčasťou je vstupný test a praktická skúška. V závere prvej časti si zvolia uchádzači tému záverečnej práce z problematiky skalného lezenia v rozsahu 10 - 20 strán so zameraním na metodiku výcviku. Práca musí byť odovzdaná najneskôr 6 mesiacov po skončení druhej časti špeciálnej odbornej prípravy.
Druhá časť trvá 4 dni a jej obsahom je teoretická príprava, metodika výcviku a absolvovanie záverečnej praktickej a teoretickej skúšky. V rámci skúšky sa môže uskutočniť aj obhajoba záverečnej práce.

Inštruktor horolezectva 3. kvalifikačného stupňa - lezenie vo vysokohorských a veľhorských terénoch (Mountain Climbing Instructor) 
je oprávnený samostatne viesť výcvik lezenia vo všetkých horských oblastiach (skalné, neveľhorské, veľhorské), ako aj všetkých druhoch terénu (umelé steny, skala, sneh, ľad, mix, ľadovec). 
Súčasne s prihlásením sa na kurz je potrebné zaslať na adresu Horolezeckej školy JAMES písomnú prihlášku
Všeobecná časť odbornej prípravy v rozsahu najmenej 50 hodín je realizovaná v spolupráci s niektorou z fakúlt športu. Rozsah špeciálnej časti odbornej prípravy je 189 hodín. Trvá spravidla 2 roky a pozostáva zo šiestich častí – vstupná časť s previerkou teoretickej a praktickej pripravenosti, lavínová časť, letná tatranská časť, zimná tatranská časť, ľadovcová časť a záverečná časť s teoretickou skúškou. V závere prvej časti kurzu si zvolia uchádzači tému záverečnej práce z problematiky horolezectva v rozsahu 20 - 30 strán so zameraním na metodiku výcviku. Práca musí byť odovzdaná najneskôr 6 mesiacov po skončení poslednej praktickej časti špeciálnej odbornej prípravy. Praktická skúška a hodnotenie metodiky výcviku sú priebežne realizované počas jednotlivých špeciálnych častí kurzu.

Inštruktori skialpinizmu (Ski Mountaineering Instructor) 
Zmeny v obsahu špeciálnej časti odbornej prípravy inštruktorov skialpinizmu 1. - 3. kvalifikačného stupňa spolu s podmienkami účasti na odbornej príprave v skialpinizme pripravuje metodicko-bezpečnostná komisia v súlade s požiadavkami zákona 440/2015 o športe Z.z. a Vyhlášky 110/2016 Z.z. o nadobúdaní odbornej spôsobilosti v športe.

Používame súbory cookie

Náš e-shop používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok. Okrem toho používame súbory cookie aj na anonymné analytické účely, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť vašim preferenciám a zlepšovať naše služby. Ak s používaním týchto súborov cookie nesúhlasíte, môžete ich odmietnuť. Vaše rozhodnutie nebude mať vplyv na základné fungovanie e-shopu.

Zobraziť podrobnosti