Inštruktor horolezectva

Vstupná časť, 31.5. - 2.6. 2019, Hrádok - kamenec pod Vtáčnikom
Voľné miesta: 1

02 2019 Vstupná časť kurzu inštruktorov horolezectva                          Prihlasovanie končí 29. 4. 2019

Kurz je určený záujemcom o získanie kvalifikácie Inštruktor horolezectva 3. kvalifikačného stupňa. Nevyhnutným predpokladom pre prihlásenie sa na kurz je splnenie vstupných požiadaviek. Zoznam výstupov, uvedený v prihláške uverejnenej v odkaze Dokumenty na webovej stránke Horolezeckej školy JAMES, zašlú uchádzači o kvalifikáciu na mailovú adresu Horolezeckej školy najneskôr do 20. apríla 2019. Prihlášku v písomnej podobe, podpísanú predsedom klubu, prinesú na vstupnú časť kurzu. Organizačné pokyny k účasti na vstupnej časti dostanú uchádzači po uzatvorení možnosti prihlasovania sa. Najneskôr však do polovice mája 2019.

Minimálny počet pre otvorenie kurzu inštruktorov horolezctva je 10 záujemcov.

Vstupná časť sa uskutoční v lezeckej oblasti Hrádok v Bystričianskej doline vo Vtáčniku.

Poplatok za účasť je 80 €. Náklady na pobyt v mieste podujatia účastníci hradia individuálne.

 

Uchádzač musí byť držiteťom kvalifikácie inštruktor skalného lezenia s minimálne dvojročnou praxou a musí spĺňať podmienky uvedené v charakteristike kvalifikácie inštruktor horolezectva.
Kurz pozostáva zo šiestich častí a je organizovaný počas dvoch kalendárnych rokov. Vstupné požiadavky kladené na uchádzačov budú overené na začiatku letnej časti kurzu vo Vysokých Tatrách, alebo v samostatnej časti. Uchádzači absolvujú výstup minimálnej obtiažnosti V. stupňa klasifikačnej stupnice UIAA, písomný test a podrobnejšie uvedú zoznam vopred zaslaných výstupov v horách. Obsahom letnej časti kurzu bude upevňovanie praktických návykov a zručností pri lezení v letnom období, metodika výcviku lezenia v horách a odborné teoretické poznatky. Druhá časť sa uskutoční vo Vysokých Tatrách v zimnom období a bude zameraná na metodiku výcviku v zimnom teréne a súviace odborné poznatky. Samostatná časť bude venovaná lavínovému výcviku. Poslednou praktickou časťou kurzu je výcvik v ľadovcových terénoch. Účastníci kurzu absolvujú všeobecnú časť odbornej prípravy, organizovanú v spolupráci s niektorou z fakúlt športu, obsahujúcu teoretické základy týkajúce sa vedenia vzdelávacieho procesu a sčasti športového tréningu. Jej absolvovanie je nevyhnutnou podmienkou získania odbornej spôsobilosti a zápisu do registra odborníkov v športe. Účasť na všeobecnej časti prípravy sprostredkuje prihláseným účastníkom kurzu Horolezecká škola JAMES. Informácie k všeobecnej časti odbornej prípravy sú dostupné na webových stránkach Trénerskej akadémie FTVŠ UK Bratislava, Trénerského vzdelávacieho centra Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove.
Kurz bude ukončený záverečnou časťou, ktorej obsahom bude okrem teoretickej skúšky aj obhajoba záverečnej práce.
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania dostanú jeho účastníci osvedčenie o získaní odornej spôsobilosti v športe, na základe ktorého im bude vydaný preukaz Inštruktor horolezectva 3. kvalifikačného stupňa s pôsobnosťou vo všetkých horstvách a vo všetkých lezeckých a horolezeckých terénoch. Odborná spôsobilosť je platná počnúc dňom zápisu do registra odborníkov v športe.

Výška poplatku za jednotlivé časti kurzu je závislá od dĺžky trvania a miesta konania. Pre členov SHS JAMES s odporúčaním klubu poskytujeme zľavu 50 %. Pri členstve s priamou registráciou zľavu 15 %. Zľava nie je poskytovaná prevádzkovateľom outdoorových centier a komerčných vzdelávacích zariadení a osobám, ktoré kvalifikáciu uplatňujú pri komerčných aktivitách.
V cene sú zahrnuté kompletné náklady lektorov, tričko s logom inštruktora SHS JAMES, úrazové poisteniepoistenie na zásah HZS a réžia horolezeckej školy. V cene nie sú zahrnuté pobytové náklady účastníkov kurzu.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534