Kvalifikačné kurzy

Sú realizované v zmysle zákona číslo 440/2015, Z.z. o športe a o zmene a doplnení zákona číslo 354/2016. Z.z. a v súlade s vyhláškou 110/2016 Z.z. Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky o odobornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe. Vzdelávanie je realizované pre odborné spôsobilosti Inštruktor horolezectva 1. kvalifikačného stupňa - lezenie na umelých stenách a lanových prekážkach, Inštruktor horolezectva 2. kvalifikačného stupňa - lezenie v skalných neveľhorských terénoch a Inštruktor horolezectva 3. kvalifikačného stupňa - lezenie vo vysokohorských terénoch. Kvalifikačné kurzy vedú lektori menovaní metodicko-bezpečnostnou komisiou SHS JAMES a odborníci z iných odvetví v súlade s osnovou, ktorú stanovuje Vzdelávací systém dobrovoľných metodických pracovníkov SHS JAMES. Metodicko-bezpečnostná komisia pripravuje zmeny systému vzdelávania v skialpinizme. Po ich schválení bude aktuálny vzdelávací systém doplnený a bude realizované aj vzdelávanie pre kvalifikácie Inštrtuktor skialpinizmu 1. kvalifkačného stupňa - skitouring, Inštruktor skialpinizmu 2. kvalifikačného stupňa - neľadovcové terény a Inštruktor skialpinizmu 3. kvalifikačného stupňa - ľadovcové terény.
V zmysle § 84, odsek (3), písmeno c) a § 84, odsek (4), písmeno b) vyhlášky 110/2016 Z.z. je vzdelávanie v uvedených odborných spôsobilostiach realizované v spolupráci s fakultami športu. Fakulty zabezpečujú všeobecnú časť vzdelávania.

Zoznam kurzov, prihlásenie na kurz

Účastníci kvalifikačných kurzov získavajú po ich úspešnom absolvovaní Osvedčenie o nadobudnutí odbornej spôsobilosti v športe, na základe ktorého im bude vydaný preukaz inštruktora v príslušnej špecializácii. Preukaz má platnosť 3 roky počnúc 1. januárom roku nasledujúceho po dátume získania osvedčenia. Platnosť preukazu si môžu jeho držitelia obnoviť účasťou na kvalifikačných preškoleniach. Podrobnosti k vstupným predpokladom a k spôsobu predlžovaniu odbornosti sú uvedené pre každú odbornú spôsobilosť samostatne. Súčasťou vstupných podmienok všetkých kvalifikačných kurzov je predloženie lekárskeho potvrdenia
Obsah špecálnej časti odbornej prípravy určuje a priebeh kvalifikačných kurzov metodicky usmerňuje metodicko-bezpečnostná komisia SHS JAMES. 
Organizačne a ekonomicky kvalifikačné kurzy realizuje Horolezecká škola JAMES, spol. s r.o. Termíny kurzov sú stanovené a elektronické prihlasovanie sprístupnené najneskôr v druhej polovici novembra na nasledujúci kalendárny rok. 
Pokyny k platbe

Inštruktor lezenia na umelých stenách (Indoor Climbing Instructor) 
je oprávnený samostatne viesť výcvik lezenia na umelých lezeckých stenách umiestnených v interiéri aj exteriéri a výcvik na mobilných aj pevných lanových prekážkach. Pod vedením inštruktora skalného lezenia sa môže podieľať na vedení výcviku lezenia v jedno i viac dĺžkových cestách v skalných oblastiach neveľhorských terénov. 
Všeobecná časť v rozsahu 20 hodín je realizovaná v spolupráci s niktorou z fakúlt športu. Špeciálnu časť v rozsahu 40 hodín organizuje Horolezecká škola JAMES v štvordňovom kurze. Súčasťou kurzu je vstupný test a úvodná praktická previerka. Uchádzači absolvujú komplexnú prípravu na vedenie výcviku lezenia na umelých stenách a lanových prekážkach. Kurz je ukončený teoretickou a praktickou skúškou. Súčasťou praktickej skúšky je ukážka metodiky výcviku.

Inštruktor skalného lezenia (Rock Climbing Instructor) 
je oprávnený samostatne viesť výcvik lezenia v skalných oblastiach neveľhorských terénov, na ferratách a na umelých lezeckých stenách. Pod vedením inštruktora horolezectva sa môže podieľať na vedení výcviku horolezectva vo veľhorách v letných podmienkach. 
Súčasne s prihlásením sa na kurz je potrebné zaslať na adresu Horolezeckej školy JAMES písomnú prihlášku
Všeobecná časť kurzu v trvaní 40 hodín je realizovaná v spolupráci s fakultou športu. Špeciálnu prípravu v rozsahu 65 hodín organizuje Horolezecká škola JAMES v dvoch častiach. Prvá časť v trvaní 5 dní obsahuje praktickú, teoretickú a metodickú prípravu na vedenie výcviku v skalných neveľhorských terénoch. Jej súčasťou je vstupný test a praktická skúška. V závere prvej časti si zvolia uchádzači tému seminárnej práce z problematiky skalného lezenia. 
Obhajoba práce je súčasťou záverečnej skúšky v druhej časti kurzu. Druhá časť trvá 3 dni a jej obsahom je teoretická príprava, metodika výcviku a absolvovanie záverečnej praktickej a teoretickej skúšky.

Inštruktor horolezectva (Mountain Climbing Instructor) 
je oprávnený samostatne viesť výcvik lezenia vo všetkých horských oblastiach (skalné, neveľhorské, veľhorské), ako aj všetkých druhoch terénu (umelé steny, skala, sneh, ľad, mix, ľadovec). 
Súčasne s prihlásením sa na kurz je potrebné zaslať na adresu Horolezeckej školy JAMES písomnú prihlášku
Rozsah kurzu je 189 hodín. Kurz trvá spravidla 2 roky a pozostáva zo šiestich častí – vstupná časť s previerkou teoretickej a praktickej pripravenosti, lavínová časť, letná tatranská časť, zimná tatranská časť, ľadovcová časť a záverečná časť s obhajobou záverečnej práce a teoretickou skúškou. Praktická skúška a hodnotenie metodiky výcviku sú rozdelené do jednotlivých špeciálnych častí kurzu.

Inštruktor skialpinizmu (Ski Mountaineering Instructor) 
Zmeny v obsahu špeciálnej časti odbornej prípravy inštruktorov skialpinizmu 1. - 3. kvalifikačného stupňa spolu s podmienkami účasti na odbornej príprave v skialpinizme pripravuje metodicko-bezpečnostná komisia v súlade s požiadavkami zákona 440/2015 o športe Z.z. a Vyhlášky 110/2016 Z.z. o nadobúdaní odbornej spôsobilosti v športe.