Kvalifikačné kurzy

Sú realizované na základe akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre vzdelávanie v odborných spôsobilostiach Inštruktor horolezectva, Inštruktor skialpinizmu, Inštruktor skalného lezenia a Inštruktor lezenia na umelých stenách. Kurzy vedú lektori menovaní metodicko-bezpečnostnou komisiou SHS JAMES a odborníci z iných odvetví v súlade s osnovou, ktorú stanovuje Vzdelávací systém dobrovoľných metodických pracovníkov SHS JAMES.

Zoznam kurzov, prihlásenie na kurz

Účastníci kvalifikačných kurzov získavajú po ich úspešnom absolvovaní Osvedčenie platné tri roky, počnúc 1. januárom roku nasledujúceho po absolvovaní kurzu. Platnosť osvedčenia si môžu obnoviť účasťou na kvalifikačných seminároch. Podrobnosti k vstupným predpokladom a k spôsobu predlžovaniu kvalifikácie sú uvedené pre každú odbornú spôsobilosť samostatne. Súčasťou vstupných podmienok všetkých kvalifikačných kurzov je predloženie lekárskeho potvrdenia
Obsah vzdelávania určuje a metodicky priebeh kvalifikačných kurzov usmerňuje metodicko-bezpečnostná komisia SHS JAMES. 
Organizačne a ekonomicky kvalifikačné kurzy realizuje Horolezecká škola JAMES, spol. s r.o. Termíny kurzov sú stanovené a elektronické prihlasovanie sprístupnené najneskôr v druhej polovici novembra na nasledujúci kalendárny rok. 
Pokyny k platbe

Inštruktor lezenia na umelých stenách (Indoor Climbing Instructor) 
je oprávnený samostatne viesť výcvik lezenia na umelých stenách umiestnených v interiéri aj exteriéri. Pod vedením inštruktora skalného lezenia sa môže podieľať na vedení výcviku lezenia v jedno i viac dĺžkových cestách v skalných oblastiach neveľhorských terénov. 
Rozsah kurzu je 52 hodín. Kurz trvá tri a pol dňa. Súčasťou kurzu je predchádzajúca individuálna príprava uchádzačov podľa zaslanej osnovy. Uchádzači absolvujú komplexnú prípravu na vedenie výcviku lezenia na umelých stenách. Kurz je ukončený teoretickou a praktickou skúškou. Súčasťou praktickej skúšky je ukážka metodiky výcviku.

Inštruktor skalného lezenia (Rock Climbing Instructor) 
je oprávnený samostatne viesť výcvik lezenia v skalných oblastiach neveľhorských terénov a na umelých stenách. Pod vedením inštruktora horolezectva sa môže podieľať na vedení výcviku horolezectva vo veľhorách v letných podmienkach, alebo pod vedením inštruktora skialpinizmu na vedení skialpinistického výcviku. 
Súčasne s prihlásením sa na kurz je potrebné zaslať na adresu Horolezeckej školy JAMES písomnú prihlášku
Rozsah kurzu je 78 hodín. Kurz má dve časti. Prvá časť v trvaní 5 a pol dňa obsahuje praktickú, teoretickú a metodickú prípravu na vedenie výcviku v skalných neveľhorských terénoch. Jej súčasťou je vstupný test a praktická skúška. V závere prvej časti si zvolia uchádzači tému seminárnej práce z problematiky skalného lezenia. 
Obhajoba práce je súčasťou záverečnej skúšky v druhej časti kurzu. Druhá časť trvá 3 a pol dňa a jej obsahom je teoretická príprava, metodika výcviku a absolvovanie záverečnej praktickej a teoretickej skúšky.

Inštruktor horolezectva (Mountain Climbing Instructor) 
je oprávnený samostatne viesť výcvik lezenia vo všetkých horských oblastiach (skalné, neveľhorské, veľhorské), ako aj všetkých druhoch terénu (umelé steny, skala, sneh, ľad, mix, ľadovec). 
Súčasne s prihlásením sa na kurz je potrebné zaslať na adresu Horolezeckej školy JAMES písomnú prihlášku
Rozsah kurzu je 189 hodín. Kurz trvá spravidla 2 roky a pozostáva zo šiestich častí – vstupná časť s previerkou teoretickej a praktickej pripravenosti, lavínová časť, letná tatranská časť, zimná tatranská časť, ľadovcová časť a záverečná časť s obhajobou záverečnej práce a teoretickou skúškou. Praktická skúška a hodnotenie metodiky výcviku sú rozdelené do jednotlivých špeciálnych častí kurzu.

Inštruktor skialpinizmu (Ski Mountaineering Instructor) 
je oprávnený samostatne viesť výcvik skialpinizmu (t.j. lyžovania a pohybu na lyžiach v horách a horolezeckých činností s lyžami) vo všetkých snehových aj ľadovcových neveľhorských a veľhorských oblastiach. 
Súčasne s prihlásením sa na kurz je potrebné zaslať na adresu Horolezeckej školy JAMES písomnú prihlášku
Rozsah kurzu je 186 hodín. Kurz trvá spravidla 2 roky a pozostáva zo šiestich častí – vstupná časť s previerkou teoretickej a praktickej pripravenosti, lavínová časť, nízkotatranská časť, vysokotatranská časť, ľadovcová časť a záverečná časť s obhajobou záverečnej práce a teoretickou skúškou. Praktická skúška a hodnotenie metodiky výcviku sú rozdelené do jednotlivých špeciálnych častí kurzu.