Inštruktor horolezectva

3. - 8. 9. 2019, Dolina Zeleného plesa
Voľné miesta: 12

03 2019 Kurz inštruktorov horolezectva - letná časť                           Účasť na kurze na základe úspešného absolvovania vstupnej časti

Uskutoční sa v doline Zeleného plesa s ubytovaním. Obsahom letnej časti je metodika výcviku lezenia v horách v letných podmienkach, zodpovedajúce teoretické poznatky a získavanie praktických zručností pri vedení výcviku.
Poplatok za účasť na letnej časti kurzu je 200 €. Cena nezahŕňa náklady účastníkov na pobyt. Cenník chaty.

 

Uchádzač musí byť držiteťom kvalifikácie inštruktor skalného lezenia s minimálne dvojročnou praxou a musí spĺňať podmienky uvedené v charakteristike kvalifikácie inštruktor horolezectva.
Kurz pozostáva zo šiestich častí a je organizovaný počas dvoch kalendárnych rokov. Vstupné požiadavky kladené na uchádzačov budú overené na začiatku letnej časti kurzu vo Vysokých Tatrách, alebo v samostatnej časti. Uchádzači absolvujú výstup minimálnej obtiažnosti V. stupňa klasifikačnej stupnice UIAA, písomný test a podrobnejšie uvedú zoznam vopred zaslaných výstupov v horách. Obsahom letnej časti kurzu bude upevňovanie praktických návykov a zručností pri lezení v letnom období, metodika výcviku lezenia v horách a odborné teoretické poznatky. Druhá časť sa uskutoční vo Vysokých Tatrách v zimnom období a bude zameraná na metodiku výcviku v zimnom teréne a súviace odborné poznatky. Samostatná časť bude venovaná lavínovému výcviku. Poslednou praktickou časťou kurzu je výcvik v ľadovcových terénoch. Účastníci kurzu absolvujú všeobecnú časť odbornej prípravy, organizovanú v spolupráci s niektorou z fakúlt športu, obsahujúcu teoretické základy týkajúce sa vedenia vzdelávacieho procesu a sčasti športového tréningu. Jej absolvovanie je nevyhnutnou podmienkou získania odbornej spôsobilosti a zápisu do registra odborníkov v športe. Účasť na všeobecnej časti prípravy sprostredkuje prihláseným účastníkom kurzu Horolezecká škola JAMES. Informácie k všeobecnej časti odbornej prípravy sú dostupné na webových stránkach Trénerskej akadémie FTVŠ UK Bratislava, Trénerského vzdelávacieho centra Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove.
Kurz bude ukončený záverečnou časťou, ktorej obsahom bude okrem teoretickej skúšky aj obhajoba záverečnej práce.
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania dostanú jeho účastníci osvedčenie o získaní odornej spôsobilosti v športe, na základe ktorého im bude vydaný preukaz Inštruktor horolezectva 3. kvalifikačného stupňa s pôsobnosťou vo všetkých horstvách a vo všetkých lezeckých a horolezeckých terénoch. Odborná spôsobilosť je platná počnúc dňom zápisu do registra odborníkov v športe.

Výška poplatku za jednotlivé časti kurzu je závislá od dĺžky trvania a miesta konania.
V cene sú zahrnuté kompletné náklady lektorov, tričko s logom inštruktora SHS JAMES, úrazové poisteniepoistenie na zásah HZS a réžia horolezeckej školy. V cene nie sú zahrnuté pobytové náklady účastníkov kurzu.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534