Inštruktor skalného lezenia

druhá časť, 12. - 15. 9. 2020, Demänová, Machnaté
Voľné miesta: 12

08 2020 2. časť kurzu RCI                                                                          Prihlasovanie končí 28.8.2020

Slúži na doplnenie odborných poznatkov, metodických zručností a praktických návykov. Zúčastňujú sa jej len úspešní absolventi prvej časti kurzu. Neprihhlasujú sa!
V rámci obnovy platnosti odbornej spôsobilosti sa druhej časti kurzu inštruktora skalného lezenia môžu zúčastniť aj tí inštruktori skalného lezenia, ktorých odborná spôsobilosť je neplatná viac ako jeden rok. Musia sa prihlásiť!
Obsahom je záverečná teoretická a praktická skúška a hodnotenie metodických zručností. 
Poplatok za účasť je 176 €.
 

Prihlásiť sa na kurz. Voľné: 12

Kurrz pozostáva z troch častí. Na začiatku prvej časti bude overené splnenie vstupných požiadaviek uchádzačov. Obsahom bude okrem upevňovania praktických návykov a zručností, metodika výcviku skalného lezenia a odborné teoretické poznatky. V druhej časti ferventanti absolvujú záverečné preskúšanie z praktickej pripravenosti, vylezenie cesty minimálnej obtiažnosti V. stupňa klasifikačnej stupnice UIAA v pozícii prvolezca s využitím vlastných postupových istení, teoretickú skúšku z odborných poznatkov a preskúšanie zo zvládnutia improvizovanej záchrany Straussovou metódou. Tretia, všeobecná časť odbornej prípravy, je organizovaná v spolupráci s niektorou z fakúlt športu a obsahuje teoretické základy týkajúce sa vedenia vzdelávacieho procesu a športového tréningu. Je nevyhnutnou podmienkou získania odbornej spôsobilosti a zápisu do registra odborníkov v športe. Účasť na všeobecnej časti prípravy sprostredkuje prihláseným účastníkom kurzu Horolezecká škola JAMES na základe požiadavky účastníka na miesto prípravy. Informácie k všeobecnej časti odbornej prípravy nájdete na webových stránkach Trénerskej akadémie FTVŠ UK Bratislava, Trénerského vzdelávacieho centra Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove.
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania dostanú jeho účastníci osvedčenie o získaní odornej spôsobilosti Inštruktor horolezectva 2. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého im bude vydaný preukaz oprávňujúci k vedeniu výcviku v skalných neveľhorských terénoch a na ferratách. Odborná spôsobilosť je platná počúc dňom zápisu do registra odborníkov v športe.

Podrobné pokyny k priebehu a k obsahovej náplni jednotlivých častí kurzu spolu s podmienkami ich absolvovania dostanú účastníci v pozvánke najneskôr 7 dní pred začiatkom.
Poplatok za účasť ne jednotlivých častiach kurzu je závislý od miesta konania a bude zverejnený v prihlasovaní.
V cene budú zahrnuté kompletné náklady lektorov, tričko s logom inštruktora SHS JAMES, úrazové poistenie a réžia horolezeckej školy. V prípade potreby tiež poistenie na zásah HZS. V cene nie sú zahrnuté pobytové náklady účastníkov kurzu.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534