Inštruktor skalného lezenia

druhá časť, 12. - 15. 9. 2019, Demänová, Machnaté
Voľné miesta: 7

04 2019 2. časť kurzu RCI                                                                          Prihlasovanie končí 2.9.2019

Slúži na doplnenie odborných poznatkov, metodických zručností a praktických návykov. Zúčastňujú sa jej len úspešní absolventi prvej časti a záujemci o predĺženie platnosti kvalifikácie Inštruktor skalného lezenia na základe súhlasu metodicko-bezpečtnostnej komisie.
Obsahuje záverečnú teoretickú a praktickú skúšku a hodnotenie metodických zručností. 
Poplatok za druhú časť kurzu je 175 €.
 

Prihlásiť sa na kurz. Voľné: 7

Kurrz pozostáva z troch častí. Na začiatku prvej časti bude overené splnenie vstupných požiadaviek uchádzačov. Obsahom bude okrem upevňovania praktických návykov a zručností, metodika výcviku skalného lezenia a odborné teoretické poznatky. V druhej časti ferventanti absolvujú záverečné preskúšanie z praktickej pripravenosti, vylezenie cesty minimálnej obtiažnosti V. stupňa klasifikačnej stupnice UIAA v pozícii prvolezca s využitím vlastných postupových istení, teoretickú skúšku z odborných poznatkov a preskúšanie zo zvládnutia improvizovanej záchrany Straussovou metódou. Tretia, všeobecná časť odbornej prípravy, je organizovaná v spolupráci s niektorou z fakúlt športu a obsahuje teoretické základy týkajúce sa vedenia vzdelávacieho procesu a športového tréningu. Je nevyhnutnou podmienkou získania odbornej spôsobilosti a zápisu do registra odborníkov v športe. Účasť na všeobecnej časti prípravy sprostredkuje prihláseným účastníkom kurzu Horolezecká škola JAMES na základe požiadavky účastníka na miesto prípravy. Informácie k všeobecnej časti odbornej prípravy nájdete na webových stránkach Trénerskej akadémie FTVŠ UK Bratislava, Trénerského vzdelávacieho centra Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove.
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania dostanú jeho účastníci osvedčenie o získaní odornej spôsobilosti Inštruktor horolezectva 2. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého im bude vydaný preukaz oprávňujúci k vedeniu výcviku v skalných neveľhorských terénoch a na ferratách. Odborná spôsobilosť je platná počúc dňom zápisu do registra odborníkov v športe.

Podrobné pokyny k priebehu a k obsahovej náplni jednotlivých častí kurzu spolu s podmienkami ich absolvovania dostanú účastníci v pozvánke najneskôr 7 dní pred začiatkom.
Cena každej časti kurzu je závislá od miesta konania a bude zverejnená pri prihlasovaní. Pre členov SHS JAMES s odporúčaním klubu poskytujeme zľavu 40 %. Pri členstve s priamou registráciou zľavu 15 %. Zľava nie je poskytovaná prevádzkovateľom outdoorových centier a komerčných vzdelávacích zariadení a osobám, ktoré kvalifikáciu uplatňujú pri komerčných aktivitách.
V cene budú zahrnuté kompletné náklady lektorov, tričko s logom inštruktora SHS JAMES, úrazové poistenie a réžia horolezeckej školy. V prípade potreby tiež poistenie na zásah HZS. V cene nie sú zahrnuté pobytové náklady účastníkov kurzu.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534