Inštruktor skalného lezenia

1. časť, 4. - 9. 5. 2021, Kalamárka nad Detvou
Voľné miesta: 6

02 2021 1. časť kurzu inštruktorov skalného lezenia                             Prihlasovanie do 20. apríla

Uskutoční sa na Kalamárke nad Detvou s ubytovaním v turistickom zariadení Kostolná v obci Stavanisko. Obsahom je previerka splnenia vstupných požiadaviek, metodika výcviku skalného lezenia a odborná teoretická príprava.
Poplatok za prvú časť kurzu je 223 €. 

Kurz sa uskutoční v súlade s aktuálnymi epidemickými opatreniami platnými v danom termíne. Účasť je podmienená predložením negatívneho antigénového, alebo PCR testu nie staršieho ako 48 hodín.

Kurrz pozostáva z troch častí. Na začiatku prvej časti bude overené splnenie vstupných požiadaviek uchádzačov. Obsahom bude okrem upevňovania praktických návykov a zručností, metodika výcviku skalného lezenia a odborné teoretické poznatky. V druhej časti ferventanti absolvujú záverečné preskúšanie z praktickej pripravenosti, vylezenie cesty minimálnej obtiažnosti V. stupňa klasifikačnej stupnice UIAA v pozícii prvolezca s využitím vlastných postupových istení, teoretickú skúšku z odborných poznatkov a preskúšanie zo zvládnutia improvizovanej záchrany Straussovou metódou. Tretia, všeobecná časť odbornej prípravy, je organizovaná v spolupráci s niektorou z fakúlt športu a obsahuje teoretické základy týkajúce sa vedenia vzdelávacieho procesu a športového tréningu. Je nevyhnutnou podmienkou získania odbornej spôsobilosti a zápisu do registra odborníkov v športe. Účasť na všeobecnej časti prípravy sprostredkuje prihláseným účastníkom kurzu Horolezecká škola JAMES na základe požiadavky účastníka na miesto prípravy. Informácie k všeobecnej časti odbornej prípravy nájdete na webových stránkach Trénerskej akadémie FTVŠ UK Bratislava, Trénerského vzdelávacieho centra Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove.
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania dostanú jeho účastníci osvedčenie o získaní odornej spôsobilosti Inštruktor horolezectva 2. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého im bude vydaný preukaz oprávňujúci k vedeniu výcviku v skalných neveľhorských terénoch a na ferratách. Odborná spôsobilosť je platná počúc dňom zápisu do registra odborníkov v športe.

Podrobné pokyny k priebehu a k obsahovej náplni jednotlivých častí kurzu spolu s podmienkami ich absolvovania dostanú účastníci v pozvánke najneskôr 7 dní pred začiatkom.
Poplatok za účasť ne jednotlivých častiach kurzu je závislý od miesta konania a bude zverejnený v prihlasovaní.
V cene budú zahrnuté kompletné náklady lektorov, tričko s logom inštruktora SHS JAMES, úrazové poistenie a réžia horolezeckej školy. V prípade potreby tiež poistenie na zásah HZS. V cene nie sú zahrnuté pobytové náklady účastníkov kurzu.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534