Kurz skalného lezenia

víkend 1. časť 1. - 2. 5 .2021, Horná Medvedia skala, Modra
Voľné miesta: 6

50-1 2021 1. časť víkendového výcviku skalného lezenia                        Prihláste sa do 28.4.2021                                                         

Prvá časť lezeckého výcviku je zameraná na základné poznatky súvisiace so skalným lezením a zručnosti v používaní lezeckého materiálu. Naučíme vás základy techniky lezeckého pohybu, istenie a spúšťanie druholezca pri lezení TR a prípravu vratného bodu, aby ste dokázali bezpečne a s prehľadom riešiť situácie, ktoré pri lezení TR môžu nastať. Oboznámite sa s istením pri postupe prvolezca, zlaňovaním a ďalšími zručnosti dôležitými pre skalné lezenie.
Ak vás skalné lezenie osloví, môžete poznatky a zručnosti v lezení rozvinúť v druhej časti, v ktorej vás okrem iného naučíme viac o postupe prvolezca, používaní vlastných zaisťovacích prostriedkov, rôznych istiacich pomôcok, príprave istiacich stanovíšť a ukážeme vám, ako je možné poskytnúť pomoc spolulezcovi pri nehode.
Pre účastníkov výcviku bude uzatvorené úrazové poistenie.

Minimálny počet účastníkov výcviku je 6 osôb. V prípade záujmu je možné výcvik po vzájomnej dohode uskutočniť aj pre menší počet účastníkov. Pri vyššom počte doržiavame zásadu, že z hľadiska bezpečnosti a efektivity bude jeden inštruktor viesť výcvik maximálne štyroch osôb.

Cena výcviku je 130 €. V cene kurzu je tričko horolezeckej školy JAMES.

Kurz sa uskutoční v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami platnými v danom termíne. Predpokladá sa predloženie negatívneho antigénového testu nie staršieho ako 72 hodín.

Obsahom kurzov skalného lezenia sú nevyhnutné teoretické poznatky súvisiace so skalným lezením, technika pohybu v skalnom teréne, metodicky správne návyky istenia a zaisťovania postupu v skalnom teréne, zlanovanie a ostatné činnosti potrebné pre lezenie jedno i viac dĺžkových ciest v skalných neveľhorských oblastiach.
Povinný lezecký materiál pre účastníkov kurzov je sedací a hrudný úväz, horolezecká prilba, 2 - 3 karabíny s poistkou, minimálne jedna karabína HMS, istiaca pomôcka, zlanovacia osma, cca 5 expresov, 2 - 3 slučky (30, 60, 120 cm), 2 prúsiky a na dvojicu jednoduché lano. Podľa možností zaisťovacie prostriedky - vklínence, friendy, ... Lezečky sú z hľadiska lezeckého komfortu odporúčané. Potrebu zapožičať materiál uveďte v poznámke prihlasovacieho formulára.
Metodické materiály s problematikou skalného lezenia dostanú frekventanti kurzov v elektronickej podobe. Po ukončení kurzu získajú frekventanti osvedčenie o jeho absolvovaní.

Kurzy skalného lezenia sú určené nielen začiatočníkom, ale s diferencovaným obsahom i pokročilým a skúsenejším lezcom. Pre nich pripravíme podľa požiadaviek skupinový, alebo individuálny výcvik, pri ktorom je potrebné vopred dohodnúť miesto, termín a obsah výcviku. Podobne ako pri oboznamovacom výcviku určenom úplným lezeckým laikom, aby získali predstavu o tom, čo je lezenie a čo všetko so sebou prináša.
Podrobnosti k priebehu kurzu, potrebné informácie a organizačné pokyny dostanú prihlásení účastníci mailom po skončení prihlasovania. Najneskôr však týždeň pred začiatkom kurzu.

Z ceny kurzu poskytujeme členom SHS JAMES zľavu 20%. Úhradu poplatku vykonajú účastníci podľa zálohovej faktúry. Podrobnejšie infomácie sú uvedené v pokynoch k platbe
V cene sú zahrnuté kompletné náklady inštruktorov vrátane stravy a ubytovania, úrazové poistenie účastníkov, poistenie zásahu horskej služby, ak sa kurz koná v oblasti s pôsobnosťou HZS, tričko s logom horoškoly a réžia horolezeckej školy.
Pobytové náklady uhrádzajú účastníci priamo na mieste poskytovateľovi služieb, ak nie je v popise kurzu uvedené inak.

Ktorýkoľvek z kurzov môžete pre svojich priateľov, alebo blízkych objednať formou darčekového poukazu. Informujte sa na niektorom z uvedených kontaktov.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421907816534