Kurz inštruktorov lezenia na umelých stenách

22. - 25. 11. 2018, La Skala, Žilina
Voľné miesta: 0

06f 2018 -  špeciálna časť odbornej prípravy                                        Prihlasovanie končí 14.11.2018

Začiatok kurzu je 22. novembra o 10.00 v priestoroch lezeckej steny La Skala v Žiline.

Termíny všeobecnej časti odbornej prípravy 1. kvalifikačného stupňa, ktorej absolvovanie je podmienkou ukončenia kurzu, budú spresnené na webových stránkach Trénerskej akadémie FTVŠ UK Bratislava, Trénerského vzdelávacieho centra Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove. Bližšie informácie prihláseným záujemcom sprostredkujeme ihneď po dohode s fakultami športu. Poplatok za účasť na všeobecnej časti fakulty bude pripočítaný k poplatku za špeciálnu časť odbornej prípravy. Všeobecná časť odbornej prípravy nie je povinná pre absolventov niektorej z fakúlt športu. Absolvovanie štúdia doložia kópiou diplomu pri prezentácii.
Informácie k priebehu kurzu vrátane programu a organizačného zabezpečenia dostanú prihlásení záujemcovia hneď po uzatvorení prihlasovania 14. novembra.

Kurz pozostáva z dvoch častí. Obsahom špeciálnej časti odbornej prípravy je teória, prax a metodika vedenia výcviku lezenia na umelých stenách a na lanových prekážkach. Podmienky prijatia do kurzu sú najmenej dvojročná aktívna lezecká prax, preukázanie praktických schopností a teoretických poznatkov v rozsahu základného lezeckého výcviku, absolvovanie úplného stredoškolského vzdelania a dovŕšenie veku 18 rokov. Podmienkou získania kvalifikácie Inštruktor lezenia na umelých stenách a zápisu do registra odborníkov v športe je absolvovanie všeobecnej časti odbornej prípravy na niektorej zo športových fakúlt. Účasť na všeobecnej časti prípravy sprostredkuje prihláseným účastníkom kurzu Horolezecká škola JAMES na základe požiadavky účastníka na miesto prípravy. Informácie k všeobecnej časti odbornej prípravy nájdete na webových stránkach Trénerskej akadémie FTVŠ UK Bratislava, Trénerského vzdelávacieho centra Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove.
Podrobné pokyny k priebehu kurzu a k obsahovej náplni spolu s podmienkami absolvovania dostanú účastníci v pozvánke najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom.
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania dostanú jeho účastníci osvedčenie o získaní odornej spôsobilosti v športe, na základe ktorého im bude vydaný preukaz Inštruktor lezenia na umelých stenách 1. kvalifikačného stupňa, oprávňujúci k vedeniu výcviku na umelých stenách umiestnených v interiéri aj v exteriéri a na lanových prekážkach. Odborná spôsobilosť je platná počúc dňom zápisu do registra odborníkov v športe.

Cena špeciálnej časti odbornej prípravy je 150,00 €. Pre členov SHS JAMES s odporúčaním klubu poskytujeme zľavu 40 %. Pri členstve s priamou registráciou zľavu 15 %. Zľava nie je poskytovaná prevádzkovateľom outdoorových centier a komerčných vzdelávacích zariadení a osobám, ktoré kvalifikáciu uplatňujú pri komerčných aktivitách.
V cene sú zahrnuté kompletné náklady lektorov, tričko s logom inštruktora SHS JAMES, úrazové poistenie a réžia horolezeckej školy. V cene nie sú zahrnuté pobytové náklady účastníkov kurzu.

Kontaktná osoba: Vladimír Paulík, horoskola@james.sk, tel: +421 907 816 534